แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา (Download Form)

แบบเอกสารวิทยานิพนธ์ (Form for Thesis)

แบบฟอร์มรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

แบบฟอร์มการตรวจสอบเอกสาร (check list) ภายในสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

form1-แบบตรวจสอบการขออนุมัติเงินสำรองจ่ายค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์พิเศษ วิทยากร ผู้สอนปฏิบัติการ

form2-แบบตรวจสอบการขออนุมัติค่าใช้จ่ายที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

form3-แบบตรวจสอบการขออนุมัติแผนการใช้จ่าย/การเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต โครงการปริญญาเอกร่วมสถาบัน

            และโครงการอื่น ๆ

form4-แบบตรวจสอบการขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการที่มีหน่วยงานอื่นเป็นเจ้าภาพหลัก

form5-แบบตรวจสอบการขออนุมัติค่าใช้จ่ายการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

form6-แบบตรจสอบการขออนุมัติค่าใช้จ่ายการเดินทางไปประชุมสัมมนาทางวิชาการในประเทศ

form7-แบบตรวจสอบการขออนุมัติค่าใช้จ่ายการเดินทางไปประชุมสัมมนาทางวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ

form8-แบบตรวจสอบการขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ

 

X