อุทยานวิทยาศาสตร์

อุทยานวิทยาศาสตร์

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางทางวิชาการในการส่งเสริม

สภาพความเป็นอยู่ของชุมชนพัฒนาอุตสาหกรรม และธุรกิจบริการของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ดีขึ้นโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือช่วยยกระดับศักยภาพของการผลิต ให้สามารถผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐานและมีคุณค่าของผลิตภัณฑ์สูงขึ้นรวมทั้งเพิ่มสมรรถนะ ในการแข่งขัน และเกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์สำคัญของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังต่อไปนี้
1. เป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นยุทธศาสตร์ของภูมิภาค และเป็นแหล่งพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยี (technology transfer) รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่า (value add) ให้กับสินค้าและบริการ
3. เป็นแหล่งพัฒนาผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ (technology commercialization) รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถต่อยอดเพิ่มเติม ในเชิงธุรกิจได้
4. เพื่อใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสนับสนุนคลัสเตอร์เชิงยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เช่นInformation Technology, Biotechnology, หรือ Automotive Industrial Clusters เป็นต้น ทั้งนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์ฯจะเป็นแหล่งรวมของการทำ R&D เพื่อสนับสนุนคลัสเตอร์ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีการต่อยอดงานวิจัย เกิดความร่วมมือและการแข่งขันอย่างสร้างสรรค์ และช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีในภาคเอกชนมากขึ้น

X