บุคลากร

บุคลากร

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร. วิฑูรย์ ตั้งวัฒนกุล

Dr. Witoon Tangwatanakul
ตำแหน่ง : ครูประจำรายวิชาฟิสิกส์
Email : witoontangwatana@sut.ac.th
Download CV

นายรัชนิกร กุมรัมยะกุล

Mr. Ratchanikorn Koomramyakul
ตำแหน่ง : ครูประจำรายวิชาฟิสิกส์
Email : Ratchakk@sut.ac.th
Download CV

ครูก่อกุศล มาแสน

Mr. Korkuson Masaen
ตำแหน่ง : ครูประจำรายวิชาฟิสิกส์
Email :korkuson_masaen@g.sut.ac.th
Download CV

ดร. จตุรพร นิ่มเจริญ

Dr. Chaturaporn Nimjaroen
ตำแหน่ง : ครูประจำรายวิชาเคมี
Email : chaturaporn@g.sut.ac.th
Download CV

ดร. พิไลลักษณ์ กาบบาลี

Dr. Pilailuk Kabbalee 
ตำแหน่ง : ครูประจำรายวิชาเคมี
Email : pilailuk@g.sut.ac.th
Download CV

ดร. มนรวัส รวยธนพานิช

Dr. Monrawat Rauytanapanit
ตำแหน่ง : ครูประจำรายวิชาเคมี
Email : MonrawatR@gmail.com
Download CV

ดร.ธนิกานต์ อุดมชโลทร

Dr. Thanikarn Udomchalothorn 
ตำแหน่ง : ครูประจำรายวิชาชีววิทยา
Email : thanikarn@sut.ac.th
Download CV

นายสุธิโชติ ทวีกสิกรรม

Mr. Suthichot Thawikasikarm
ตำแหน่ง : ครูประจำรายวิชาชีววิทยา
Email : sutichote@sut.ac.th
Download CV

นายปุณณวิช เลิศธีรวัฒน์

Mr. Punnawitch Lertteerawat
ตำแหน่ง : ครูประจำรายวิชาชีววิทยา
Email : pun_sws@g.sut.ac.th
Download CV

นายเฉลิมศักดิ์ มาอยู่

Mr. Chalermsak Mayoo
ตำแหน่ง : ครูประจำรายวิชาคณิตศาสตร์
Email : Chalermsak.m@sut.ac.th , chalermsak.m@g.sut.ac.th
Download CV

ดร.สุทธิพจน์ พรมตะพาน

Dr. Sutipoj Promtapan
ตำแหน่ง : ครูประจำรายวิชาคณิตศาสตร์
Email : sutipoj@sut.ac.th
Download CV

นายพิรพงศ์ อินทพงษ์

Mr. Pirapong Inthapong
ตำแหน่ง : ครูประจำรายวิชาคณิตศาสตร์
Email : pirapong@sut.ac.th
Download CV

นางสาวคณิตา พันธ์หงษ์

Ms. Kanita Panhong
ตำแหน่ง : ครูประจำรายวิชาคณิตศาสตร์
Email : Kanita.p@sut.ac.th
Download CV

นายอนุพล สุวรรณไตรย์

Mr. Anupon Suwannatrai 

ตำแหน่ง : ครูประจำรายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Email : jo.anupon@sut.ac.th
Download CV

นางสาวนงค์นุช ไพบูลย์

Ms. Nongnud Phaiboo

ตำแหน่ง : ครูประจำรายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Email : nongnud@sut.ac.th
Download CV

กลุ่มวิชาภาษา

นางสาวจิดาภา ชาญจำลอง

Ms. Jidapa Chanjomlong

ตำแหน่ง : ครูประจำรายวิชาภาษาอังกฤษ
Email : jidapachan@g.sut.ac.th

Download CV

นางสาวสุธีรวรรณ อารีราษฎร์

Ms. Sutheerawan Arreeras

ตำแหน่ง : ครูประจำรายวิชาภาษาอังกฤษ
Email : sutheerawan.a@g.sut.ac.th

Download CV

นางสาวปิยธิดา เสรีเบญจพล

Ms. Piyathida Sereebenjapol

ตำแหน่ง : ครูประจำรายวิชาภาษาอังกฤษ
Email : piyathida@sut.ac.th

Download CV

 

นางสาวจิรัสชยาณ์ ปกรณ์คุณารักษ์

Ms. Jiraschaya Pakornkunaraka

ตำแหน่ง : ครูประจำรายวิชาภาษาไทย

Email : krujiras@g.sut.ac.th

Download CV

นางสาวปาริชาต ชมชื่น

Ms. Parichat Chomchuan

ตำแหน่ง : ครูประจำรายวิชาภาษาไทย

Email : parichat.ch@g.sut.ac.th

Download CV

นางสาวเนตญา บุญอ่อน

Ms. Nettaya Boonon

ตำแหน่ง : ครูประจำรายวิชาภาษาไทย

Email : netayajew@gmail.com

Download CV

นายวัชรพล การถาง

Mr. Watcharapon Kanthang

ตำแหน่ง : ครูประจำรายวิชาภาษาไทย

Email : watcharapon_23700@g.sut.ac.th

Download CV

กลุ่มวิชาสังคมศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

นางหทัยรัตน์ รณไพรี

Mrs. Hathairat Ronpairee

ตำแหน่ง : ครูประจำรายวิชาศิลปะ

Email : hathai.pararin@gmail.com

Download CV

นายศิวณัฐ แสงรัตนพงษ์

Mr. Siwanat Sangrattanapong

ตำแหน่ง : ครูประจำวิชารายวิชานาฏศิลป์

Email : siwanat@g.sut.ac.th
Download CV

นางสาวภูษณิศา ตั้งสกุล

Ms. Poosanisa Tungsakul

ตำแหน่ง : ครูประจำวิชารายวิชานาฏศิลป์

Email : poosanisa@g.sut.ac.th
Download CV

นายอานนท์ ปล้ำกระโทก

Mr. Arnon Plamkrathok

ตำแหน่ง : ครูประจำวิชาสังคมศึกษา
Email: arnon.pl@g.sut.ac.th
Download CV

นายอติวิชญ์ ทรงสุข

Mr. Atiwitch Songsook

ตำแหน่ง : ครูประจำวิชาสังคมศึกษา

Email : atiwitch.peace@g.sut.ac.th
Download CV

นายสิทธิชัย จูอี้

Mr. Sittichai Ju-ey

ตำแหน่ง : ครูประจำวิชาสังคมศึกษา

Email : sittichai@sut.ac.th
Download CV

นาย พงศกร รุ่งเรื่องศิรินนท์

Mr. Pongsakorn Rungruengsirinon

ตำแหน่ง :ครูประจำรายวิชาสังคมศึกษา,ประวัติศาสตร์

Email : ppongsakorn.rn@sut.ac.th
Download CV

นายพฤกษ์ สวัสดี

Mr. Pruek Sahwatdi

ตำแหน่ง : ครูประจำวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

Email : Pruek1@sut.ac.th
Download CV

นางสาวสุธาศินี ทองศิริ

Ms. Suthasinee Thongsiri

ตำแหน่ง : ครูประจำวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

Email : Suthasinee.t@g.sut.ac.th
Download CV

นางสาวธัญนัชญ์ การินทร์

Ms. Thanyanat Garin

ตำแหน่ง : ครูแนะแนว

Email : catteereeya@g.sut.ac.th

Download CV

นายปริญญ์ ก่อวงศ์กาญจน์

Mr. Prin Khorvongkarn

ตำแหน่ง : ครูแนะแนว

Email : prin_khor@sut.ac.th
Download CV

หน่วยศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้

นางสาวสุริชา ฐานวิสัย

Ms. Suricha Thanwisai

ตำแหน่ง : นักวิจัยการศึกษา

Email : t.suricha@g.sut.ac.th, t.suricha@sut.ac.th
Download CV

นางสาวศิขริน เลขาวิจิตร

Ms. Sikharin Lekhavichitr

ตำแหน่ง : นักวิจัยการศึกษา

Email : sikharin.l@sut.ac.th, tan.sikharin@gmail.com
Download CV

กลุ่มบุคลากรฝ่ายสนับสนุน

นางกัญธมน ฤทธิอนันตศิริ

Mrs. Kanthamon Ritti-anuntasiri

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Email : khunjew@sut.ac.th

นางสาวสุชญา ศรีไทย

Ms. Suchaya Srithai

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Email : jant@sut.ac.th

นางบุญตา เอี่ยมศุภมงคล

Mrs. Boonta Iamsuphamongkhon

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Email : boonta@sut.ac.th​

นางสาวธวัลกร ลันขุนทด

Ms. Tawankon Lankhunthot

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Email : tawankon@g.sut.ac.th

นางจิตติมา สมพงษ์

Mrs. Jittima Sompong

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Email : jittima.s@sut.ac.th

นางสาวรัษฎากร ยิ้มสบาย

Ms. Ratsadakorn Yimsabai

ตำแหน่ง : นักวัดผลการศึกษา

Email : y.ratsa@sut.ac.th

นางสาวเพ็ญพิชชา สมศักดิ์

Ms. Penpitcha Somsak

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วมว.-รสว.)

Email : Penpitcha.s@g.sut.ac.th

นางสาวธัญลักษณ์ ธิมายอม

Ms. Thanyarak Timayom

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วมว.-รสว.)

Email : thanyarak.t@g.sut.ac.th

นางสาวศศิธร เชียรศรี

Ms. Sasithon Chiansri

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วมว.-รสว.)

Email : sasithon.C@sut.ac.th

นางสาวศศิธร แสงสุระ

Ms. Sasithon Sangsura

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วมว.-รสว.)

Email : sasithon@sut.ac.th

นางสาวฐิติยา โกยวิวัฒน์ตระกูล

Ms. Thitiya Koywiwattrakool 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วมว.-รสว.)

Email : thitiya.k@sut.ac.th

นางสาววิจิตรา เสียงใส

Ms. Wijitra Siangsai

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาหอพัก

Email : wijitraS@g.sut.ac.th WijitraS@sut.ac.th

นางสาวคุณัญญา รอดเมฆ

Ms. Kunanya Rodmek

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาหอพัก

Email : rod.kunanya@sut.ac.th

นายศุภกิต ไชยทิพย์

Mr. Supakit Chaithip

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาหอพัก

Email : supakitc.1989@sut.ac.th

นายพงศกร ผ่องทอง

Mr. Phongsakorn Phongthong

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานที่ปรึกษาหอพัก)

Email : phongsakorn.ph@sut.ac.th

นายจิรันตน์ กาบขุนทด

Mr. Jiran Kabkhuntod

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาหอพัก

(วมว.-รสว.)

Email : jiran.k@sut.ac.th 

นายเทอดพงษ์ กองษา

Mr. Therdpong Kongsa

ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค

Email : therdpong@sut.ac.th

นาย พชร สายยนต์

Mr. patcharah saiyon

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

Email : patcharah@g.sut.ac.th

นายสรชัช มาเจริญ

Mr. Sorachat Macharoen

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

Email : sorachat@g.sut.ac.th

นายคฑายุทธ์ ยศสระน้อย

Mr.Katayut Yotsanoi

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Email : Katayut.Sam@g.sut.ac.th

นายตรีกวิน สมบูรณ์วงศ์

Mr. Treekawin Somboonwong

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Email : treekawin@g.sut.ac.th

นายวราวุฒิ สินจะโปะ

Mr. Warawut sinjapo 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วมว.-รสว.)

Email : 

นางสาวอิณชญา ประคองค้า

Ms. Inchaya Prakongkha

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

Email : inchaya_p@g.sut.ac.th
inchaya_p@sut.ac.th

นายคมสันต์ บุญใหม่

Mr.Khomsan Bunmai

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

Email : khomsan@sut.ac.th
X