กระบวนการทำงาน+คู่มือ

กระบวนการทำงาน+คู่มือ

 1. คู่มือการบันทึกยืนยันรายวิชาที่เปิดสอนทาง web โดยฝ่ายตารางสอนฯ (9 ม.ค. 62)
 2. คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายจัดเตรียมปริญญาบัตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยฝ่ายประมวลผลฯ (9 ม.ค. 62)
 3. ระเบียบว่าด้วยการสอบ พ.ศ. 2542 โดยศูนย์บริการการศึกษา (9 ม.ค. 62)
 4. คู่มือกรรมการคุมสอบ โดยฝ่ายตารางสอนฯ (9 ม.ค. 62)
 5. คู่มือเปลี่ยนกรรมการคุมสอบ โดยฝ่ายตารางสอนฯ (9 ม.ค. 62)
 6. คู่มืออนุมัติเปลี่ยนกรรมการคุมสอบ (หัวหน้าหน่วยงาน) โดยฝ่ายตารางสอนฯ (9 ม.ค. 62)
 7. คู่มือสำหรับคณะทำงานผลิตสำเนาแบบทดสอบ โดยฝ่ายตารางสอนฯ (9 ม.ค. 62)
 8. คู่มือแนะนำระบบทะบียนฯ (อ.ใหม่) โดยศูนย์บริการการศึกษา (9 ม.ค. 62)
 9. เอกสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (เลขาสาขา) โดยศูนย์บริการการศึกษา (9 ม.ค. 62)
 10. คู่มือการรับนักศึกษาประเภทโควตาวิชาเรียน โดยรับนักศึกษา (9 ม.ค. 62)
 11. ตารางการปฏิบัติงานจัดสอบที่เกี่ยวข้องกับสำนักวิชา โดยฝ่ายตารางสอนฯ (9 ม.ค. 62)
 12. กิจกรรมรับทราบข้อมูล/แนวปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องที่มีการปรับปรุงข้อบังคับฯ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 โดยศูนย์บริการการศึกษา (9 ม.ค. 62)
 13. คู่มือแนวปฎิบัติการจัดสอบนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 2-3 โดยฝ่ายตารางสอนฯ (9 ม.ค. 62)
X