ที่อยู่โครงการ

ที่อยู่โครงการ

อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111  ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4422-3031

X