ภารกิจหลัก

ภารกิจหลัก

                    ศูนย์บริการการศึกษา มีภาระกิจหลักด้านการให้บริการด้านงานทะเบียนและประเมินผล เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย มุ่งมั่นที่จะให้ผลผลิตงานบริการเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มีคุณภาพสูงสุด สร้างความประทัยบใจให้แก่ผู้รับบริการ และเป็นแหล่งสารสนเทศด้านข้อมูลนักศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย

แนะนำศูนย์บริการการศึกษา

X