ขอสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการจัดสอบวัดและประเมินผลการเรียน

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ประกาศนโยบายการจัดสอบวัดและประเมินผลการเรียน โดยจัดสอบเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ ในสัปดาห์ที่ 6 และสัปดาห์ที่ 7 นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอสำรวจความคิดเห็นต่อนโยบายดังกล่าว โดยสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 6 ต.ค. 63

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223019
X