มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  • ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการการใช้อำนาจของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • แนวปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
X