สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย ในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.2564

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  พาลพ่าย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

X