มทส. ร่วมการประชุมวิชาการไทย – จีน ด้านฟิสิกส์พลังงานสูง และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ครั้งที่ 5

มทส. ร่วมการประชุมวิชาการไทย – จีน ด้านฟิสิกส์พลังงานสูง และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ครั้งที่ 5
(The 5th Sino-Thai Symposium on High Energy Physics, Astrophysics and Beyond, STSP 2018)
ศาสตราจารย์ ดร.สันติ  แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา อาจารย์ ดร.นวลวรรณ สงวนศักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ศาสตราจารย์ดร.ยูเป็ง แยน (Yupeng Yan) หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์พลังงานสูง ในฐานะผู้แทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้นำคณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุม The 5th Sino-Thai Symposium on High Energy Physics, Astrophysics and Beyond, STSP 2018 ระหว่างวันที่ 19 – 22 กรกฎาคม 2561 เมืองลี่เจียง มณฑลยูนนาน (Lijiang, Yunnan) สาธารณรัฐประชาชนจีน การประชุมนี้จะจัดขึ้นทุกสองปี เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักฟิสิกส์พลังงานสูง และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ทั้งของจีนและไทย ได้นำผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากลมานำเสนอต่อที่ประชุม และยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ นอกจากนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักฟิสิกส์ไทยกับนักฟิสิกส์จีน อีกด้วย
การประชุมครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ซึ่งครั้งนี้ ฝ่ายจีนโดยหอดูดาวยูนนาน สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Yunnan Observatories, Chinese Academy of Sciences: CAS) เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม โดยมีคณาจารย์ นักวิจัย ตลอดจนนักศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรีเข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงานทั้งสิ้นกว่า 120 คน ในจำนวนนี้เป็นฝ่ายไทย 34 คน
    
การประชุม STSP 2018  นี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.จิ่นมิง ไบ (Jinming Bai)  ผู้อำนวยการหอดูดาวยูนนาน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน  และ รองศาสตราจารย์ บุญรักษา สุนทรธรรม ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ศาสตราจารย์ ดร.สันติ  แม้นศิริ ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และศาสตราจารย์ ดร.ซู ไช้ (Xu Cai) ได้กล่าวถึงความร่วมมือในการวิจัยระหว่างไทย – จีน ที่ผ่านมา ต่อผู้เข้าร่วมการประชุม โดย ศาสตราจารย์ ดร.สันติ  แม้นศิริ ได้กล่าวถึงความร่วมมือในการวิจัยด้านฟิสิกส์พลังงานสูงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับมหาวิทยาลัย Central China Normal สถาบันฟิสิกส์พลังงานสูง (Institute of High Energy Physics) ซึ่ง มทส. ได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกของโครงการจูโน่ (Jiangmen Underground Neutrino Observatory, JUNO)  ทางด้านนิวเคลียร์ฟิสิกส์กับสถาบันนิวเคลียร์ของจีน (China Institute of Atomic Energy) และด้านฟิสิกส์ดาราศาสตร์กับหอดูดาวซิงหลง (Xinglong Observatories) เป็นต้น
จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.แชงแบง เฉียน (Shengbang Qian) ได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับความร่วมมือในการวิจัยด้านฟิสิกส์ดาราศาสตร์ระหว่างหอดูดาวยูนนาน กับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) โดยเฉพาะการใช้กล้องโทรทรรศน์ขนาด 2.4 เมตรของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (หอดูดาวแห่งชาติ) และหอดูดาวยูนนาน ในการศึกษาดาวเคราะห์ที่มีลักษณะคล้ายโลกนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เมื่อดาวฤกษ์แบบดวงอาทิตย์มีวิวัฒนาการเข้าสู่ดาวยักษ์แดง และผลงานวิจัยจากกล้องโทรทรรศน์ 0.7 เมตร หอดูดาวเกาเหมยกู่ (Gaomeigu Observatory) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สดร. กับหอดูดาวยูนนาน จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในปี พ.ศ. 2558
สำหรับที่มาของการจัดประชุมวิชาการร่วมไทยจีนด้านฟิสิกส์พลังงานสูง และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ STSP ในตอนเริ่มต้นนั้นจัดขึ้นที่เมืองวูฮั่น(Wuhan) ประเทศจีน มีเฉพาะด้านฟิสิกส์พลังงานสูง จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและจำนวนผลงานวิจัยที่นำเสนอยังมีน้อย และครั้งที่ 2 ที่ทาง มทส. เป็นเจ้าภาพ ได้เชิญสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เป็นเจ้าภาพ จีงมีการนำเสนอผลงานทางด้านดาราศาสตร์ และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ในการประชุม STSP จำนวนผู้เข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้งก็เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ส่วนการจัดประชุมครั้งที่ 5 นี้ มีผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอแบบปากเปล่า จำนวน 54 เรื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการจัดประชุม STSP และในครั้งต่อไปจะจัดเป็นครั้งที่ 6 ในปี 2020 โดยทาง มทส. ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ ซึ่งกำหนดการและสถานที่จัดจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
(ภาพและข่าวโดย อ.ดร.นวลวรรณ สงวนศักดิ์)
———————————————————-

The 5th SinoThai Symposium on High Energy Physics, Astrophysics and Beyond, STSP 2018

 

Suranaree University of Technology (SUT)’s Vice Rector for Academic Affairs and Internationalisation, the Director of the Centre for Educational Innovation and Technology, the Head of the School of Physics and the Head of the Centre of Excellence in High Energy Physics and Astrophysics led a group of lecturers, researchers and students to present their research at the STSP 2018 conference between 19th and 22nd July 2018 in Lijian, Yunnan, China.  The STSP conference is held every two year as a venue for researchers in high energy physics and astrophysics from both China and Thailand.  It is also a stage for networking and exchanges knowledge between the Chinese and Thai physicists.

 

The STSP 2018 is the fifth time that the conference is held with Yunnan Observatories, Chinese Academy of Science (CAS) as a host.  There are more than 120 lecturers, researchers, Ph.D. students, Master students and Bachelor students participating in the conference.  Thirty four are from Thailand.

 

The conference was honoured to have Professor Dr. Jinming Bai, the Director of Yunnan Observatories giving a welcome remark to the participants.  Associate Professor Boonraksa Soonthornthum, Advisor of the National Research Institute of Thailand (NARIT), Professor Dr. Santi Maensiri, SUT’s Vice Rector for Academic Affairs and Internationalisation and Professor Dr. Xu Cai provided a speech on the Thai-Chinese collaboration.  Professor Dr. Santi Maensiri mentioned the collaboration in high energy physics research between SUT, Central China Normal and the Institute of High Energy Physics.  SUT has become a member of the Jiangmen Underground Neutrino Observatory (JUNO) in nuclear physics with China Institute of Atomic Energy and in astrophysics with Xinglong Observatories.

 

Later on, Professor Dr. Shengbang Qian gave a keynote presentation on the collaboration in astrophysics research between Yunnan Observatories and the National Astronomical Research Institute of Thailand.  He put an emphasis on the uses of the 2.4-metre telescope at the Royal Observatory and Yunnan Observatories for the studies of the effects on earth-like planets when Sun-like stars evolved into a giant red star.  He also mentioned the research from the 0.7-metre telescope at Gaomeigu Observatory which was constructed by NARIT and Yunna Observatories to celebrate Her Royal Highness Princess Chakri Maha Sirindhorn’s 60th birthday anniversary in 2015.

 

The STSP conference began in Wuhan, China with only researchers in the field of high energy physics and the number of papers was still small.  The second STSP was hosted by SUT who invited researchers from NARIT to join.  That was the start of the presentation on astronomy and astrophysics.  Each time the conference is held, the number of participants increases.  At the STSP 2018, fifty four papers were selected for oral presentation, which shows the success of the conference.  SUT will host the 6th STSP conference in the year 2020.  The venue of the conference will be announced later.

 

(Reported by: the Head of the School of Physics)

X