มทส. ส่งต่อผลงานวิจัย SuraSole สู่ผู้ประกอบการ Start up ใช้สิทธิในเทคโนโลยีการผลิต แผ่นพื้นรองเท้าอัจฉริยะสำหรับผู้ป่วยข้อเข่า

มทส. ส่งต่อผลงานวิจัย “SuraSole” สู่ผู้ประกอบการ Start up

ใช้สิทธิในเทคโนโลยีการผลิต “แผ่นพื้นรองเท้าอัจฉริยะสำหรับผู้ป่วยข้อเข่า”

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี  และ บริษัท สุรเทค จำกัด  โดย นายกล้า จิระสานต์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ร่วมลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี “SuraSole แผ่นพื้นรองเท้าอัจฉริยะสำหรับผู้ป่วยข้อเข่า”  ต่อยอดงานวิจัยใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อช่วยทางการแพทย์ ด้านกายภาพบำบัด และผู้ทำกายภาพบำบัดที่มีปัญหาด้านข้อเข่า ด้วยวิธีส่งผ่านข้อมูลทางโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์  ทั้งยังประยุกต์ใช้ได้กับผู้สูงอายุที่อยู่บ้านเพียงลำพัง  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มทส.

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส.  กล่าวว่า “จากการมหาวิทยาลัยที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีศักยภาพสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ (Country Policy Alignment) ที่มุ่งทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น โดยเน้นการทำวิจัยในลักษณะองค์รวม (Total Solution Approach) ที่ตอบโจทย์ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ชุมชนและสังคม โดยทีมวิจัยจะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาและตอบโจทย์ได้อย่างเบ็ดเสร็จ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เรื่อง SuraSole แผ่นพื้นรองเท้าอัจฉริยะสำหรับผู้ป่วยข้อเข่า” เป็นการทำงานร่วมระหว่างสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และแพทยศาสตร์ มทส.  โดยมี รศ. ดร.สุดเขตต์ พจน์ประไพ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก เป็นหัวหน้าทีม  ผศ. ดร.วิภาวี หัตถกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม และ อ. นพ.พรเทพ ตั้งกาญจนาเวฬุกุล สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ และนักศึกษาผู้ช่วยวิจัย ได้สร้างรูปแบบงานวิจัยที่บูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลายศาสตร์ ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ทางวิชาการ และสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง สามารถยื่นขอรับอนุสิทธิบัตรไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาไว้แล้วนั้น ถือเป็นผลสำเร็จในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ industrial linkages ที่ตอบโจทย์สังคมตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและวิสัยทัศน์ SUT Re-Profile 2020

การลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิและดำเนินการในเทคโนโลยี SuraSole แผ่นพื้นรองเท้าอัจฉริยะสำหรับผู้ป่วยข้อเข่า” ให้แก่ บริษัท สุรเทค จำกัด นั้น เป็นที่น่าภูมิใจคือ เป็นการส่งต่อผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปยังผู้ประกอบการซึ่งเป็น Start up รุ่นใหม่ ที่เล็งเห็นคุณค่าในเทคโนโลยีนี้นำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ “โครงการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล” โดยเทคโนธานี มทส. ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล   มีระยะเวลาตามสัญญา 5 ปี ทั้งนี้ ทีมนักวิจัยจะถ่ายทอดข้อมูลทางเทคนิค  มีการจัดทำคู่มือวิธีการผลิต เพื่อให้ผู้รับอนุญาตสามารถทำการผลิตและจำหน่ายได้  โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีจะเกิดขึ้นเมื่อบริษัทมีความพร้อมในด้านโรงงานผลิตชิ้นงานจำหน่ายสู่ตลาดต่อไป”

                รศ. ดร. สุดเขตต์ พจน์ประไพ  หัวหน้าทีมวิจัย เปิดเผยว่า “ Surasole เป็นแผ่นพื้นรองเท้าอัจฉริยะซึ่งสร้างจากเทคโนโลยี Wearable sensor และ Internet of Things ใช้วัสดุอุปกรณ์ภายในประเทศลดการนำเข้าประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก  เป็นการออกแบบมาเพื่อช่วยให้แพทย์ นักกายภาพบำบัด และผู้ป่วยที่ทำกายภาพบำบัดด้านการเดินการทรงตัว สามารถติดตามดูพัฒนาการของการทำกายภาพบำบัดได้โดยไม่จำเป็นต้องมาที่โรงพยาบาล ช่วยทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย  SuraSole สามารถส่งข้อมูลการฝึกการทรงตัว ลักษณะการเดิน ผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ ไปยังโรงพยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์   นอกจากนั้น ยังสามารถส่งข้อมูลเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้อื่นในกรณีที่ผู้ใช้ Surasole หกล้ม ซึ่งเหมาะกับการประยุกต์ใช้สำหรับผู้สูงอายุที่อยู่บ้านเพียงลำพังอีกด้วย”

นายกล้า จิระสานต์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล บริษัท สุรเทค จำกัด  เปิดเผยว่า “ จากประสบการณ์พื้นฐานความรู้ทางวิศวะ และบริหารจัดการ  จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวได้เล็งเห็นถึงแนวทางในการที่จะต่อยอดในภาคธุรกิจ สู่ตลาดผู้บริโภคได้ ซึ่งคาดว่า จะใช้เวลาในการพัฒนาชิ้นงานแผ่นพื้นอัจฉริยะได้ภายในระยะเวลา 1 ปี เป็นอย่างน้อง แต่จะควบคู่ไปกับการศึกษาพัฒนาชิ้นงานที่สามารถใช้กับรองเท้าประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรองเท้ากีฬา รองเท้าเพื่อสุขภาพ  เป็นต้น เพื่อเทคโนโลยีที่เรามีตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุดซึ่งบริษัทก็จะต้องมีการศึกษาตลาดเพิ่มเติมต่อไป

 

ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส.

7 สิงหาคม 2561

 

X