ขั้นตอนการยื่นคำร้อง

 1. การลงทะเบียนเรียนผ่าน Web
 2. การขอลงทะเบียนเรียนต่ำกว่า 9 หรือเกินกว่า 22 หน่วยกิต
 3. การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์เกินกว่าหน่วยกิตที่กำหนด
 4. การขอลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีเวลาสอบซ้ำซ้อน
 5. การขอลงทะเบียนเรียนรายวิขานอกเหนือหลักสูตร หรือมีเงื่อนไขเฉพาะ
 6. การขอลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมเรียน
 7. การขอย้ายสังกัดสาขาวิชาและเปลี่ยนสำนักวิชา
 8. การขอเทียบโอนรายวิชา สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่
 9. การขอเปลี่ยนวิชาเลือก
 10. การขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
 11. การลา
 12. การขอลาพักการศึกษา
 13. การขอกลับเข้าศึกษาต่อหลังจากลาพักการศึกษา
 14. การขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
 15. การขอคืนสถานภาพนักศึกษา (กรณีพ้นสภาพ)
 16. การขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์
 17. การขอใบแจ้งผลการศึกษา
 18. การขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
 19. การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
 20. การขอแก้ไขข้อมูลนักศึกษา
 21. การขอเข้าศึกษาต่อเพื่อรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
 22. การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
 23. การรับนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกลับเข้าศึกษาใหม่
 24. การขออนุปริญญา
X