ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ

ระดับปริญญาตรี

 1. ระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2558
 2. ระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2557
 3. ระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555
 4. ระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2553
 5. ระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2550
 6. ระเบียบว่าด้วยการชำระหนี้ของนักศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
 7. ระเบียบว่าด้วยการชำระหนี้ของนักศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
 8. ระเบียบว่าด้วยการชำระหนี้ของนักศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
 9. ระเบียบว่าด้วยการชำระหนี้ของนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
 10. ระเบียบว่าด้วยการชำระหนี้ของนักศึกษา พ.ศ. 2540
 11. ระเบียบว่าด้วยการสอบ พ.ศ. 2542
 12. ระเบียบว่าด้วยการลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมเรียนของบุคคลทั่วไป พ.ศ. 2545

ระดับบัณฑิตศึกษา

 1. ระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557
 2. ระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555
 3. ระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
 4. ระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550

ระดับปริญญาตรี

 1. เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสำเร็จการศึกษาของ นศ. ระดับปริญญาตรี (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป)
 2. อัตราค่าธรรมเนียมการยื่นความจำนงขอสำเร็จการศึกษาหลังกำหนด สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
 3. อัตราค่าธรรมเนียมในการดำเนินการรับกลับเข้าศึกษาใหม่และเทียบโอนรายวิชาฯ พ.ศ. 2558
 4. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
 5. อัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมเรียนของบุคคลทั่วไป
 6. หลักเกณฑ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนวิชาเรียน
 7. การปฏิบัติตนของนักศึกษาในการเข้าสอบ
 8. การค้างชำระเงินยืมฉุกเฉินหรือเงินค่าหอพัก
 9. ค่าประกันของเสียหาย 2540

ระดับบัณฑิตศึกษา

 1. ขยายระยะเวลาการสอบเพื่อสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2562
 2. เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
 3. อัตราค่าธรรมเนียมการยื่นความจำนงขอสำเร็จการศึกษาหลังกำหนด สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
 4. อัตราค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป)

ระดับปริญญาตรี

 1. ข้อบังคับระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2563
 2. ข้อบังคับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
 3. ข้อบังคับปริญญาตรี ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2556
 4. ข้อบังคับปริญญาตรี ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555
 5. ข้อบังคับปริญญาตรี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555
 6. ข้อบังคับปริญญาตรี พ.ศ. 2546
 7. ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาตรบัณฑิต พ.ศ. 2559
 8. ข้อบังคับว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)
 9. ข้อบังคับว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2556
 10. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการให้อนุปริญญา พ.ศ. 2563
 11. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการให้อนุปริญญา พ.ศ. 2557

ระดับบัณฑิตศึกษา

 1. ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 2. ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 ในส่วนที่ปรับปรุง
 3. ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
 4. ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
 5. ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
 6. ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
 7. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
 8. ข้อบังคับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
X