SUT Mobile Application กับงานทะเบียนและประเมินผล (สำหรับนักศึกษาและผู้ปกครอง)

ข้อมูลข่าวสารที่จะได้รับ เมื่อใช้งาน Application

 • ข่าวประกาศต่าง ๆ ในระบบทะเบียนและประเมินผล
 • ประกาศจากอาจารย์ถึงนักศึกษาเป็นรายบุคคล
 • ตารางเรียน/ห้องเรียน
 • ตารางสอบ/ห้องสอบ/ผังห้องสอบ
 • ผลการลงทะเบียน และผลการเรียน (เกรด)
 • ข้อความแจ้งเตือนต่างๆ
  เช่น ตารางเรียนวันนี้ ตารางสอบวันนี้ แจ้งเตือนเมื่อเกรดออก แจ้งเตือนเมื่อมียอดค่าใช้จ่าย/ชำระค่าใช้จ่าย ฯลฯ

ผู้ปกครองสามารถใช้งาน Application ร่วมกับนักศึกษาได้
โดยใช้ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านเดียวกับนักศึกษา
ซึ่งจะได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
จากระบบทะเบียนและประเมินผลเหมือนนักศึกษาทุกประการ


วิธีการ Download

 • ไปที่ App store หรือ Google Play store
 • ค้นหา sut reg
 • Download และติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้งาน
 • Login : รหัสนักศึกษา Password : รหัสผ่านเดียวกับระบบทะเบียนนักศึกษา
X