ระบบปฏิบัติการ My Desk การจองที่นั่งในห้องเรียน

                    ระบบปฏิบัติการ My Desk คือ ระบบที่ใช้ในการจองที่นั่งในห้องเรียนก่อนถึงวันที่ต้องเข้าเรียนสำหรับ New Normal เพื่อเว้นระยะห่างตามแนวทาง Social Distancing ที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนแบบ On-site หรือ Online และผู้สอนสามารถบริหารจัดการผู้เรียนได้ โดยจะเริ่มใช้งานตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2563 เป็นต้นไป


สำหรับอาจารย์

สำหรับนักศึกษา

[==เข้าสู่ระบบ My Desk==]


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ
    – โทร. 044-223022 หรือ 044-223023 หรือ 044-223019
    – โทรสาร 044-223010
  • ปรึกษาปัญหาการใช้งานระบบ -> ทีมงาน SUT My Desk ห้องพักอาจารย์ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2
    – Facebook SUT My Desk
    – โทร. 044-226235 (เวลา 08.30-16.30 น)

X