คู่มือการสอบ Online สำหรับนักศึกษา

นักศึกษาต้องใช้อุปกรณ์ในการสอบ 2 อุปกรณ์

แนวปฏิบัติการสอบออนไลน์สำหรับนักศึกษา (ฉบับที่ 2) เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบออนไลน์

แนวปฏิบัติการสอบออนไลน์สำหรับนักศึกษา (Online Examination Guideline for Student)

Video Clip แนะนำการสอบ Online (สำหรับนักศึกษา)

***Video นี้จัดทำขึ้นก่อนมีการประกาศเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ในการสอบ***
ปัจจุบัน นศ. ต้องใช้ 2 อุปกรณ์

ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนสอบ Online

วันสอบ Online

การปฏิบัติตัวระหว่างการสอบ Online

การเปิด - ปิด ไมค์ กล้อง และ ลำโพง

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ และมุมกล้องสำหรับถ่ายทอดภาพ

คู่มือการสอบ Online (สำหรับนักศึกษา)

 1. เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ
  1.1 บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือ บัตรประจำตัวประชาชน
  1.2 อุปกรณ์ที่ 1 สำหรับทำข้อสอบออนไลน์ (ไม่จำเป็นต้องมีกล้อง) แนะนำให้เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หรือแท็บเล็ต เพื่อความสะดวกในการทำข้อสอบ
  อุปกรณ์ที่ 2 สำหรับถ่ายทอดภาพผู้เข้าสอบและสภาพแวดล้อม (จำเป็นต้องมีกล้อง และลงโปรแกรม Zoom)
  ***อุปกรณ์ดังกล่าวต้องมีกล้อง ไมค์ ลำโพงทำงานได้ปกติ และสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต***
  ไม่อนุญาตให้ใช้หูฟังตลอดการสอบ
  1.3 อุปกรณ์อื่น ๆ ตามข้อกำหนดของแต่ละรายวิชา เช่น กระดาษ A4 ปากกา ดินสอ เครื่องคิดเลข เป็นต้น
 2. เตรียมสถานที่และสัญญาณอินเทอร์เน็ต
  2.1 สถานที่ ควรเป็นสถานที่ส่วนตัวไม่มีผู้อื่นเดินผ่านเข้า-ออก และไม่มีผู้อื่นอยู่ร่วมด้วยในขณะที่สอบ สถานที่สอบต้องมีแสงสว่างเพียงพอเพื่อให้เห็นสภาพแวดล้อมในบริเวณที่นั่งสอบได้ชัดเจน
  2.2 โต๊ะ เก้าอี้ ให้มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบอยู่บนโต๊ะเท่านั้น ไม่มีสิ่งของวางระเกะระกะ
  2.3 สัญญาณอินเทอร์เน็ต ต้องมีความเร็วอย่างน้อย 4Mbps
 3. เตรียมโปรแกรมและทดสอบระบบที่ใช้ในการสอบ
  3.1 ติดตั้งโปรแกรม Zoom ลงบนอุปกรณ์ที่ใช้สอบให้เรียบร้อยก่อนสอบและควรอัปเดทเป็นเวอร์ชันล่าสุด
  3.2 ทดสอบเข้าสู่ระบบ SUT e-Learning โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) ของตนเอง ผ่าน link เพื่อเข้าถึงข้อสอบที่หน้าแรกของ http://elearning2.sut.ac.th ทดสอบได้ ก่อนการสอบ 2 สัปดาห์ หากมีปัญหาในการเข้าใช้งานระบบให้รีบติดต่อผู้ดูแลระบบ Line: @sutelearning โทรศัพท์ 0-4422-4978 ล่วงหน้าก่อนวันสอบ
 4. ตรวจสอบกำหนดการ วัน-เวลาสอบ หมายเลขห้อง Zoom (Meeting ID) รหัสผ่านเข้า Zoom โดยตรวจสอบได้ที่ http://reg.sut.ac.th ก่อนการสอบ 1 สัปดาห์
 1. ก่อนคาบการสอบ 20 นาที นักศึกษาทำกิจธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย จากนั้นประจำที่ที่นักศึกษาเตรียมไว้สำหรับการสอบ เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หรือแท็บเล็ต ตรวจสอบ แบตเตอรี่ให้พร้อมสำหรับการสอบ ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาแต่งกายสุภาพ เนื่องจากจะมีการบันทึกภาพเหตุการณ์ตลอดระยะเวลาในการทำข้อสอบ

 2. ก่อนคาบการสอบ 15 นาที (เช่น คาบการสอบ 09.00-11.00 น. ให้นักศึกษาเข้า Zoom เวลา 08.45 น.) นักศึกษาเข้าสู่ระบบ Zoom ตามห้องที่กำหนด เปิดกล้อง จัดตำแหน่งกล้องให้มองเห็นนักศึกษาและสภาพแวดล้อมรอบตัว (ไม่ย้อนแสง) เปิดลำโพง ปิดไมค์ และไม่อนุญาตให้ใช้หูฟัง ตั้งค่าชื่อ Display name ของนักศึกษา ให้เป็นไปตามข้อกำหนดโดยใช้รูปแบบ ดังนี้
                 เลขที่นั่งสอบ_รหัสประจำตัวนักศึกษา_ชื่อ  นามสกุล
                 เช่น     001_B6300001_แสดทอง  สุรนารี
 3. ยืนยันตัวตนผ่านโปรแกรม Zoom โดยกรรมการคุมสอบจะขานหมายเลข ให้นักศึกษาเปิดไมค์แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาบริเวณด้านขวาของใบหน้า หรือใต้คาง เพื่อให้กรรมการคุมสอบตรวจสอบ เมื่อนักศึกษาได้รับการเช็คชื่อแล้วให้ปิดไมค์ และล็อกอินเข้าสู่ระบบ SUT e-Learning

 4. เมื่อกรรมการคุมสอบตรวจสอบครบทุกคน และถึงเวลาที่กำหนดแล้ว กรรมการคุมสอบจะแจ้งให้นักศึกษาทุกคนเปิดไมค์ แล้วจึงแจ้งรหัสผ่านในการเข้าทำข้อสอบ ให้นักศึกษาใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ข้อสอบ และเริ่มทำข้อสอบ

 5. หากนักศึกษาเข้าห้องสอบหลังจากเวลาเริ่มคาบสอบไปแล้ว 15 นาที ถือว่าหมดสิทธิ์สอบ เนื่องจากป้องกันการทุจริต (เช่น คาบการสอบ 09.00-11.00 น. ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าห้องสอบหลังเวลา 09.15 น.)
 1. นักศึกษาควรอ่านคำชี้แจงและรายละเอียดข้อสอบให้ครบถ้วน ก่อนเริ่มทำข้อสอบ ข้อสอบปรนัยมักจะเป็นแบบแสดงข้อสอบทีละข้อ และเมื่อข้ามข้อสอบข้อใดไปแล้วจะไม่สามารถย้อนกลับได้

 2. ระหว่างทำข้อสอบนักศึกษาต้องอยู่ในตำแหน่งที่กล้องมองเห็นตลอดเวลา ไม่อนุญาตให้ลุกออกจากที่นั่งสอบ และไม่อนุญาตให้ทำกิจกรรมอื่นระหว่างการสอบ เช่น การรับประทานอาหาร การเข้าห้องน้ำ เป็นต้น

 3. เปิดกล้อง และไมค์ตลอดระยะเวลาการสอบ หากไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าเข้าข่ายทุจริตในการสอบ หากนักศึกษาปิดกล้อง หรือปิดไมค์ กรรมการคุมสอบจะแจ้งเตือน 2 ครั้ง หากนักศึกษาปิดกล้อง หรือปิดไมค์เป็นครั้งที่ 3 ถือว่านักศึกษามีเจตนาทุจริตในการสอบ

 4. กรณีมีคำถามในระหว่างสอบ ให้นักศึกษามาที่โปรแกรม Zoom แจ้งผ่านไมโครโฟน หรือ Chat ว่า “ลำดับที่ xxx มีเรื่องขอสอบถาม” จากนั้นรอกรรมการคุมสอบตอบกลับ หรือนำท่าน สู่ห้อง Breakout room กรรมการคุมสอบจะพิจารณาตอบคำถาม หรือนำปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสอบ

 5. กรณี Zoom หลุด ให้นักศึกษาเชื่อมต่อ Zoom เข้าสู่ระบบให้ได้ภายใน 10 นาที โดยระหว่างที่หลุดห้ามนักศึกษาทำข้อสอบใน SUT e-Learning โดยเด็ดขาด หากเข้าสู่ Zoom ช้ากว่า 10 นาที ถือว่าการสอบดังกล่าวเป็นโมฆะ หากมีการทำข้อสอบในช่วงที่ยังเข้า Zoom ไม่ได้ ถือว่านักศึกษามีเจตนาทุจริตในการสอบ

 6. เมื่อทำข้อสอบเสร็จ ให้ตรวจสอบความเรียบร้อย แล้วกดส่งข้อสอบในระบบ SUT e-Learning จากนั้นทำแบบประเมินการจัดสอบออนไลน์

 7. ผู้สอบยังคงต้องเปิดกล้องและนั่งอยู่กับที่นั่งสอบ จนกว่าจะหมดเวลาสอบหรือผู้เข้าสอบทุกคนทำข้อสอบเสร็จเรียบร้อย ทั้งนี้ให้ขึ้นกับข้อกำหนดในการสอบของแต่ละรายวิชา

 8. เมื่อหมดเวลาทำข้อสอบ (อ้างอิงเวลาใน Server) หากผู้สอบไม่ได้กดส่งข้อสอบ ระบบจะบันทึกให้อัตโนมัติ

 9. เมื่อหมดเวลาสอบกรรมการคุมสอบจะแจ้งว่าหมดเวลาสอบ ให้ผู้สอบออกจากห้องสอบ Zoom ได้

คู่มือการสอบ Online (สำหรับนักศึกษา) ฉบับย่อ

ระบบ E-learning ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

การจัดสอบ ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา

 • โทร. 044-223019 หรือ 044-223022 ถึง 3 
 • Fax. 044-223010
X