สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย บพข.

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทส. ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1. รองศาสตราจารย์ ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการวิจัย : พัฒนาชุดตรวจแยกเพศต้นอินผลัม (Phoenix dactylifera L.) ด้วยเทคนิคแลมป์ (LAMP)

2. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต  บุญทาวัน  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการวิจัย : การพัฒนาทางเลือกใหม่ในการผลิตน้ำมันชีวภาพเจ็ท ไบโอเบนซีนและไบโอดีเซล สำหรับการต่อยอดในอุตสาหกรรมเชื้อเพลงชีวภาพของประเทศ

ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

X