สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุนันทา ทองทา ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา ทองทา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

X