ให้นักศึกษาทุกคนทำแบบประเมินความเสี่ยงประจำวัน ก่อนเข้าอาคารที่ทำการทุกวัน

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศ อนุญาตให้นักศึกษาทุกระดับ ทุกหลักสูตรการศึกษาเดินทางกลับเข้ามายังมหาวิทยาลัยเพื่อทำปฏิบัติการวิจัย การทำโครงงาน และปฏิบัติการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องทำแบบประเมินความเสี่ยงประจำวัน ทาง https://netcovid.sut.ac.th ก่อนเข้าอาคารที่ทำการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป รวมถึงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วย

Following SUT’s announcement to allow all its students to come back to the campus for their laboratory work, research activities, and other necessary projects from June 15th, 2020 onwards, SUT would like to request all the students who come back to the campus to complete the COVID-19 Screening Survey at  https://netcovid.sut.ac.th before entering an office building every day, starting June 15th and including weekend and public holidays.

X