อำนาจหน้าที่(OIT)

อำนาจหน้าที่(OIT)

อำนาจหน้าที่(OIT)

งานกิจกรรมนักศึกษา 

https://beta.sut.ac.th/dsa/workduty/authority1

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

https://beta.sut.ac.th/dsa/workduty/authority3

งานทุนการศึกษา 

https://beta.sut.ac.th/dsa/workduty/authority4

งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา

https://beta.sut.ac.th/dsa/workduty/authority9

งานวินัยนักศึกษา

https://beta.sut.ac.th/dsa/workduty/authority7

งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก

https://beta.sut.ac.th/dsa/workduty/authority6

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

https://beta.sut.ac.th/dsa/workduty/authority8

งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ

https://beta.sut.ac.th/dsa/workduty/authority2

งานธุรการ  สารสนเทศและประชาสัมพันธ์

https://beta.sut.ac.th/dsa/workduty/authority5

X