สภาวิชาการ

สภาวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2563 วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร

การประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองวาระการประชุมสภาวิชาการ (คณะอนุกรรมการพิจารณา สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน)

กำหนดส่งเรื่องที่จะนำเสนอสภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2563 ภายในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 พร้อมกับส่ง file ที่ e-mail: ac_meeting@sut.ac.th สามารถ download แบบฟอร์มการเสนอวาระสภาวิชาการ

สามารถดูวาระการประชุม และ download วาระการประชุมได้ที่ http://boffice.sut.ac.th/emeeting/ 4 วันทำการก่อนวันประชุม

X