ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

งานการเงินนักศึกษา                                                            

โทร: 04422-4103                                                                          

      04422-4910-12

 

งานการเงินทั่วไป

โทร: 04422-4091-93

      04422-4913-14

 

งานตรวจจ่าย

โทร: 04422-4919

      04422-4923-24

      04422-4950-51

      04422-4915

 

งานบัญชี

โทร: 04422-4089

      04422-4094-95

      04422-4097-100

 

งานสนันสนุน

โทร: 04422-4104

      04422-4916,18,25

X