หอพักชาย(สุรนิเวศ 13)

หอพักชาย(สุรนิเวศ 13)

หอพักสุรนิเวศ 13 เป็นหอพักชาย  พัก 3 คน/ห้อง   ราคา 3,100 บาท/คน/เทอม

ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ตามที่ใช้จริง

   

X