หอพักหญิง(สุรนิเวศ 14-16)

หอพักหญิง(สุรนิเวศ 14-16)

หอพักสุรนิเวศ 14-16 เป็นหอพัก หญิง  พัก 3 คน/ห้อง   ราคา 3,100 บาท/คน/เทอม

ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ตามที่ใช้จริง
                                                                                                       

 

 

 

X