หลักสูตรปริญญาตรี

เล่มหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

ต้องการเล่มหลักสูตร คลิกที่นี่

 

แผนผังการศึกษา

แผนผังการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

แผนการศึกษา คลิกที่นี่ ใช้สำหรับนักศึกษารหัส B60 เป็นต้นไป

รายวิชาเอกปรับปรุงใหม่ คลิกที่นี่ เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษา 3/2562

เอกสารตรวจสอบจบ คลิกที่นี่  ใช้สำหรับนักศึกษารหัส B60 เป็นต้นไป

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2563 นักศึกษาสามารถดูปฏิทินการศึกษาได้ในระบบลงทะเบียน http://reg.sut.ac.th

X