may, 2023

11may2:55 am2:55 am“การจัดทำ Curriculum mapping และการถ่ายทอด PLOs สู่ CLOs ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง 2567”

Event Details

📍📍 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธรรม ปิ่นเจริญ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ นำโดยศาสตราจารย์ ดร. สันติ แม้นศิริ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และสาขาวิชาปรีคลินิก จัดกิจกรรม ☘️“การจัดทำ Curriculum mapping และการถ่ายทอด PLOs สู่ CLOs ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง 2567” ☘️ โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ #ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ curriculum mapping ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรทั้ง 2 สำนักวิชา
🌲🌲โดยมีวัตถุประสงค์สำหรับวางแผนการกำหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและอัตลักษณ์ ของความเป็นแพทย์ มทส. เด่นชัดขึ้น และเป็นตัวชี้นำกำกับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานและครอบคลุมทุกเนื้อหาในหลักสูตร โดยจัดในช่วงระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2566

Time

(Thursday) 2:55 am - 2:55 am

X