ระดับปริญญาเอก

ระดับปริญญาเอก

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตและมีผลการเรียน GPA ไม่น้อยกว่า 3.25 หรือผู้สำเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรีในระดับเกียรตินิยม และ GPA ไม่น้อยกว่า 3.50 มีสิทธิ์สมัครเข้าหลักสูตร โท-เอก ได้ทันที

 

สามารถดูข้อมูลการรับสมัครอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ :

 : รับสมัคร/ประกาศผล ระดับบัณฑิตศึกษา

X