แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มต่างๆ

ลำดับ คำร้อง /แบบฟอร์ม
1 คำร้องขอลงทะเบียนเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม กรณีกลุ่มเต็ม/ ถอนรายวิชา (ท.1) (ติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนนักศึกษาเพื่อรับแบบฟอร์มคำร้อง)
2 คำร้องขอชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า (ท.2)
3 ใบมอบฉันทะ (ท.3)
4 คำร้องขอถอนรายวิชา (ท.8)
5 คำร้องขอรักษาสถานภาพ/ขอคืนสถานภาพ/ขอกลับเข้าศึกษาก่อนกำหนด (ท.9)
6 คำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับบันฑิตศึกษา (ทบ.9)
7 คำร้องขอคืนสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ทบ.10)
8 คําร้องขอย้ายสังกัดสาขาวิชาและเปลี่ยนสํานักวิชา (ท. 11)
9 คำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ย้ายสาขาวิชา (ทบ. 11/1)
10 คำร้องขอโอนย้าย/เทียบโอนรายวิชา สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ (ท.12)
11 คำร้องขอเปลี่ยนวิชาเลือก (ท.13)
12 คำร้องขอเข้าศึกษาต่อเพื่อรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง (ท.14)
13 คำร้องขอลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมเรียน (ท.15)
14 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกิน/ต่ำกว่าหน่วยกิตที่กำหนด (ท.16)
15 คำร้องขอลงทะเบียนวิทยานิพนธ์เกินกว่าหน่วยกิตที่กำหนดระดับบัณฑิตศึกษา (ทบ.16) (ติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนนักศึกษาเพื่อรับแบบฟอร์มคำร้อง)
16 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนโดยมีเวลาสอบซ้ำซ้อน (ท.17)
17 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกหลักสูตร หรือมีเงื่อนไขเฉพาะ (ท.18)
18 คำร้องขอลงทะเบียนเรียน/เพิ่มรายวิชา/เปลี่ยนกลุ่ม/ถอนรายวิชา (ท.19) (ติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนนักศึกษาเพื่อรับแบบฟอร์มคำร้อง)
19 คำร้องขอแบ่งชำระค่าธรรมเนียม (ท.20)
20 คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมฯ (ท.21)
21 คำร้องขอลาระหว่างเรียน (ท.95)
22 คำร้องขอลาระหว่างสอบ (ท.95/1)
23 คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา (ท.96)
24 คำร้องขอลาพักการศึกษา (ท.97)
25 คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ/แก้ไขข้อมูลระเบียนประวัติ (ท.98)
26 คำร้องทั่วไป (ท.99) (ติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนนักศึกษาเพื่อรับแบบฟอร์มคำร้อง)
27 คำร้องขอแจ้งจบหลังกำหนด
28 คำร้องขอนำส่งวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา (thai)
29 รูปแบบของโครงร่างวิทยานิพนธ์
30 คำร้องแสดงความจำนงขอรับอนุปริญญา
31 แบบฟอร์มคำร้องสำหรับ นศ.ที่ GPAX ต่ำกว่า 2.00 (เฉพาะ นศ. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์)
32 คำร้องขอใช้คะแนนสอบ TOEFL/IELTS/TOEIC เพื่อยกเว้นการรสอบภาษาต่างประเทศ
33 คำร้องขอใช้คะแนนสอบ CEFR/ TOEIC/IELTS/TOEFL เพื่อยกเว้นการสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษารุ่นปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
34 คำร้องขอใช้คะแนนสอบฯ แทนการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ
35 คำร้องขอใช้คะแนนสอบฯ แทนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษแรกเข้า
36 คำร้องเปลี่ยนหมวดวิชา (ตัวอย่างเช่น จากกลุ่มวิชาบังคับไปเลือกเสรี)
X