หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็นหมวดวิชาที่ใช้ร่วมกันทุกหลักสูตร มีการบูรณาการองค์ความรู้โดยไม่แบ่งแยกรายวิชา ตามกลุ่มศาสตร์ และบรรจุเนื้อหาเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรม เศรษฐกิจ พอเพียง ฯลฯ ให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร เน้นการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลที่สามารถ บูรณาการความรู้ให้เป็นองค์รวมในตัวผู้เรียนด้วยตนเอง เพื่อแสดงถึงความใฝ่รู้ความมีคุณธรรมและความเป็นบัณฑิตในอุดมคติ
X