ความเป็นมา

ความเป็นมา

ความเป็นมา

ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้การบริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่มีฐานะเทียบเท่าศูนย์ สถาบัน สำนักวิชา จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2561 ดำเนินการตามแนวพระราชดำริ เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรให้มีความพอเพียง แต่มั่นคั่งและมั่นคงอย่างยั่งยืนเกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย มีภารกิจเป็นศูนย์ประสานงานดำเนินการสำรวจ เก็บรวบรวม และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ฐานทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ภายใต้การดำเนินงานบน 3 กรอบการดำเนินงาน 8 กิจกรรม โดยการใช้ทรัพยากร สรรพกำลังที่มีอยู่ภายในมหาวิทยาลัย นำความรู้ ความสามารถ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สร้างภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา ต่อยอด นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อพัฒนาสังคมให้มีความสุขและยั่งยืน

X