ฟาร์มมหาวิทยาลัย

ฟาร์มมหาวิทยาลัย

ฟาร์มมหาวิทยาลัย

ฟาร์มมหาวิทยาลัย ได้เริ่มบุกเบิกพัฒนาพื้นที่ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2536 และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2538 มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1500 ไร่ แยกเป็นพื้นที่เพื่อการผลิตพืชและการผลิตสัตว์ 1,100 ไร่ ส่วนอีก 400 ไร่ เป็นส่วนสนับสนุนการผลิต เช่น สำนักงาน พื้นที่จักรกลการเกษตร อาคารปฏิบัติการ อ่างเก็บน้ำ ถนนและสวนสาธารณะโดยรองรับภารกิจต่างๆรวม 4 ด้านประกอบด้วย การให้บริการการเรียนการสอน การให้บริการและสนับสนุนงานวิจัย การให้บริการวิชาการและดำเนินงานด้านวิสาหกิจ

X