หน่วยบริการห้องปฏิบัติการทดสอบละรับรองมาตรฐาน (LSU)

หน่วยบริการห้องปฏิบัติการทดสอบละรับรองมาตรฐาน (LSU)

SERVICE

ขั้นตอนการขอรับบริการวิเคราะห์ทดสอบ

กรณีเข้ามาติดต่อด้วยตนเอง

ติดต่อเจ้าหน้าที่

หน่วยบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน (LSU) อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ (F11) 
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
เบอร์โทรศัพท์ 0-4422-3313-4
อีเมล LSU@sut.ac.th 
Line @LSU_sut

ตกลงงานกับเจ้าหน้า

ตกลงงานกับเจ้าหน้าที่งานบริการลูกค้าหรือเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ส่งตัวอย่าง

ส่งตัวอย่าง/ชิ้นงาน/ผลิตภัณฑ์พร้อมใบขอรับบริการให้กับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

ตรวจสอบความถูกต้อง

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของตัวอย่างและใบคำขอรับบริการ พร้อมแจ้งราคาค่าบริการ

ชำระค่าบริการ

ผู้ขอรับบริการชำระค่าบริการและรับทราบกำหนดวันรับรายงานผล ผู้ขอรับบริการสามารถรับรายงานผลภายใน 7- 20 วัน หลังจากชำระค่าบริการ

รับรายงานผล​

ห้องปฏิบัติกาทำการวิเคราะห์/ทดสอบ/สอบเทียบ เสร็จ งานบริการลูกค้าจะโทรศัพท์แจ้งผู้ขอรับบริการให้มารับรายงานผลด้วยตัวเองหรือจัดส่งรายงานผลให้ตามที่อยู่ที่ผู้ขอรับบริการแจ้งไว้

กรณีส่งตัวอย่างทางไปรษณีย์

ติดต่อเจ้าหน้าที่

หน่วยบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน (LSU) อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ (F11) 
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
เบอร์โทรศัพท์ 0-4422-3313-4
อีเมล LSU@sut.ac.th 
Line @LSU_sut

ส่งตัวอย่าง

ผู้ขอรับบริการส่งตัวอย่าง/ชิ้นงาน/ผลิตภัณฑ์ พร้อมใบคำขอรับบริการที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว
มาที่ หน่วยบริการห้องปฏิบัติการทดสอบละรับรองมาตรฐาน (LSU)

ตรวจสอบความถูกต้อง

  • เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องใบคำขอรับบริการ
  • รายละเอียดตัวอย่าง/ชิ้นงาน/ผลิตภัณฑ์
  • รายการหรือเทคนิคที่ต้องการวิเคราะห์/ทดสอบ/สอบเทียบ

ชำระค่าบริการ

เจ้าหน้าที่แจ้งราคาค่าบริการและใบเสนอราคาให้แก่ผู้ขอรับบริการผู้ใช้บริการชำระค่าบริการโดนการโอนเงินและรับทราบกำหนดวันรับรายงานผล ผู้ขอรับบริการรอรายงานผลภายใน 7- 20 วัน หลังจากชำระค่าบริการ

รับรายงานผล

ห้องปฏิบัติการทำการวิเคราะห์/ทดสอบ/สอบเทียบ เสร็จ เจ้าหน้าที่จะโทรศัพท์แจ้งผู้ขอรับบริการให้มารับรายงานผลด้วยตัวเองหรือจัดส่งรายงานผลให้ตามที่อยู่ที่ผู้ขอรับบริการแจ้งไว้

การชำระค่าบริการ

ชำระค่าบริการด้วยเงินสด

กรณีชำระด้วยเงินสด ชำระค่าบริการได้ที่หน่วยบริการห้องปฏิบัติการทดสอบละรับรองมาตรฐาน (LSU) อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ (F11) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันที่ส่งตัวอย่างทดสอบ

ชำระค่าบริการด้วยเช็ค

กรณีชำระค่าบริการด้วยเช็ค ทำเช็คสั่งจ่ายในนาม มทส.เทคโนธานี-รายรับ และนำเช็คมาชำระค่าบริการ โดยหน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ (LSU) จะออกใบเสร็จรับเงินให้หลังจากนำเงินเข้าบัญชีแล้ว
** ผู้ขอรับบริการต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารที่เกิดจากการโอนหรือการฝากเช็คเอง **

ชำระค่าบริการด้วยเงินโอน

กรณีชำระค่าบริการด้วยการโอนเงิน กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 707–2–23218-0 ชื่อบัญชี มทส.เทคโนธานี –รายรับ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และส่งหลักฐานการโอนเงินมายัง e-mail : LSU@sut.ac.th
** ผู้ขอรับบริการต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารที่เกิดจากการโอนหรือการฝากเช็คเอง **

กรณีต้องการผลด่วน

หากต้องการรายงานผลเป็นกรณีเร่งด่วน ต้องชำระค่าบริการเพิ่มจากอัตราค่าบริการปกติ 1 เท่า

 

ไม่เสียภาษี

หน่วยบริการห้องปฏิบัติการทดสอบละรับรองมาตรฐาน (LSU) เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นหน่วยงานราชการ ไม่มีการเสียภาษี หัก ณ ที่จ่าย


วิธีการรับรายงานผล

รายงานผล

  1. รับรายงานผลได้ด้วยตนเอง ที่หน่วยบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน (LSU) อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ (F11) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยนำสำเนาแบบขอรับบริการและบัตรประชาชนมาแสดงต่องานบริการลูกค้า ในเวลา 8.30 – 16.00 น.
  2. รับรายงานผลทางไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าจะจัดส่งรายงานผลตาม ชื่อและที่อยู่ ที่ผู้ขอรับบริการระบุไวในใบคำขอรับบริการ.

ข้อมูลติดต่อและเอกสาร

ติดต่อ

หน่วยบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน (LSU) อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ (F11) 
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
เบอร์โทรศัพท์ 0-4422-3313-4
อีเมล LSU@sut.ac.th 
Line @LSU_sut

X