เจ้าหน้าที่

ฐานข้อมูลงานซ่อม

ฐานข้อมูลงานซ่อม

รายการของเสีย

รายการของเสียแยกตามฝ่ายต่างๆ ภายในศูนย์เครื่องมือฯ

ระบบจัดการการฝึกอบรม

ระบบจัดการการฝึกอบรม ISO.17025

ChemInvent 2015

ChemInvent 2015

E-Meeting Report

E-Meeting Report

ระบบลงทะเบียนกิจกรรม

อบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี

ระบบจัดการการจัดซื้อ

ระบบจัดการการจัดซื้อ

ผู้มีสิทธิ์ใช้เครื่องมือด้วยตัวเอง

ผู้มีสิทธิ์ใช้เครื่องมือด้วยตัวเอง

ระบบสืบค้นข้อมูลใบรับครุภัณฑ์

ระบบสืบค้นข้อมูลใบรับครุภัณฑ์

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ระบบสืบค้นข้อมูลสารเคมี

ระบบสืบค้นข้อมูลสารเคมี

ระบบออกเลขเอกสารควบคุม

ระบบออกเลขเอกสารควบคุม

Logbook

Logbook

ระบบจัดการเอกสาร

ระบบจัดการเอกสาร

X