คณาจารย์/บุคลากร

คณาจารย์/บุคลากร

หัวหน้าสาขาวิชา

อ.ดร.ธีระสุต สุขกำเนิด

โทร: 0 4422 4490, 4493

อีเมล: terasut@sut.ac.th

ศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ตั้งสถิตย์กุลชัย

โทร: 0 4422 4263

อีเมล: chaiyot@sut.ac.th

รองศาสตราจารย์

รองศาตราจารย์ ดร.อติชาต วงศ์กอบลาภ

โทร: 0 4422 4496

อีเมล: atichat@sut.ac.th

ผู้ช่วยศาตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ รัตนพานี

โทร: 0 4422 4591

อีเมล: panarat@sut.ac.th

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล มณีแดง

โทร: 0 4422 4262

อีเมล: atthaphon@sut.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิคม กลมเกลี้ยง

โทร: 0 4422 4590

อีเมล: nikom.klo@sut.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เล็ก วันทา

โทร: 0 4422 3552

อีเมล: lekwa@sut.ac.th

อาจารย์

อาจารย์ ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์

โทร: 0 4422 4245

อีเมล: supunnee@sut.ac.th

อาจารย์ ดร.อรุณศรี นุชิตประสิทธิชัย

โทร: 0 4422 4721

อีเมล: aroonsri@sut.ac.th

อาจารย์ สุรวิทย์ นาคสู่สุข

โทร: 0 4422 4325

อีเมล: suravit@sut.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางอัมพร ลาดหนองขุ่น

เลขานุการ

โทร: 0 4422 4491

อีเมล: amporn@sut.ac.th

X