วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่โดดเด่นในการสร้างกำลังคนและความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศ

พันธกิจ

  1. ผลิตและพัฒนากำลังคนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มีความรู้และทักษะพร้อมในการทำงานภาคอุตสาหกรรม
  2. วิจัยและพัฒนาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ตอบสนองความต้องการของประเทศและภูมิภาค
  3. บริการวิชาการ ปรับแปลง และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมและบริการของประเทศและสร้างสรรค์คุณค่าแก่สังคม (10 มีนาคม 2563)

ค่านิยม “WELL”

  1. “เรา” เป็นหนึ่งเดียวกัน (We are unity)
  2. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Excellence)
  3. รักองค์กร (Loyalty)
  4.  เรียนรู้เพื่อการพัฒนา (Learning for Development)
X