การย้ายเข้า-ย้ายออก

การย้ายเข้า-ย้ายออก

การย้ายเข้า

1. GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50

2. สอบผ่าน 103101 Calculus I ด้วยระดับคะแนน C ขึ้นไป

3. สอบผ่าน 2 รายวิชาต่อไปนี้ ด้วยระดับคะแนน B ขึ้นไป

          – 523101 Computer Programming I

          – 523201 Computer Programming II

การย้ายออก

ต้องสอบผ่าน 523101 Computer Programming I

– ปรึกษาและตรวจสอบเกณฑ์การย้ายเข้า/ออกกับสาขาวิชาฯ ที่จะขอย้ายเข้าให้เรียบร้อย ก่อนยื่นคำร้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา

X