รายวิชาก่อนออกสหกิจศึกษา

รายวิชาก่อนออกสหกิจศึกษา

นักศึกษารหัส B60xxxxx ต้องผ่าน 3 รายวิชา

1. 523211 Database Systems
2. 523354 Operating Systems
และ
3. 523332 Software Engineering ต้องได้ C ขึ้นไปหรือ
523353 Computer Networks ต้องได้ B ขึ้นไป หรือ
523371 Microprocessors ต้องได้ C ขึ้นไป

นักศึกษารหัส B61xxxxx- B63xxxxx ต้องผ่าน 3 รายวิชา

1. 523211 Database Systems
2. 523354 Operating Systems
และ
3. 523332 Software Engineering ต้องได้ C ขึ้นไปหรือ
523353 Computer Networks ต้องได้ C ขึ้นไป หรือ
523371 Microprocessors ต้องได้ C ขึ้นไป

X