คณาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้รับทุนโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2564

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ์ และ อ.ดร.วรศิริ เดอ กาเดอเนต์ นักวิจัยที่ได้รับทุนเพื่อดำเนินโครงการ Pre-Talent Mobility ภายใต้โปรแกรม 16 โครงการปฏิรูประบบ อววน. แผนงานย่อย “การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรผ่าน การเรียนรู้ปฏิบัติจริง ( Experiential Learning)” เรื่องการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยในสถานอุดมศึ กษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2564

X