ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ภาพบรรยากาศ วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ประจำปีการศึกษา 2562 วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานพล่าซ่า เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตรวจเยี่ยมขอรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมคณะให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมการฯ สภาวิศวกร ในการประชุมร่วมพิจารณาและตรวจเยี่ยมขอรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
X