ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตร ดาวห์โหลดเล่มหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย  : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)  : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม)

ชื่อย่อ (ไทย)  : วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)

จำนวนหน่วยกิต 

การจัดการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

   จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 187 หน่วยกิต (ไตรภาค)

การจัดการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า

   จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 191 หน่วยกิต (ไตรภาค)

หลักสูตรดาวห์โหลดเล่มหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย  :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Engineering Program in Telecommunication Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)      :   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม)

ชื่อย่อ (ไทย)       :   วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   :  Bachelor of Engineering (Telecommunication Engineering)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)    :   B.Eng. (Telecommunication Engineering)

จำนวนหน่วยกิต

แบบเอก (วิศวกรรมโทรคมนาคม)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   183    หน่วยกิต

แบบเอก-โท (วิศวกรรมโทรคมนาคม-โทความเป็นผู้ประกอบการ)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   195    หน่วยกิต

X