แนวทางการประกอบอาชีพ

แนวทางการประกอบอาชีพ

ภาคเทคโนโลยีการสื่อสาร
1. งานด้านโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งภาครัฐและเอกชน
2. งานด้านการสื่อสารดาวเทียม ทั้งภาครัฐและเอกชน
3. งานที่เกี่ยวข้องกับการออกอากาศ ถ่ายทอดสด ทั้งข่าวสารและความบันเทิง ทั้งวิทยุและโทรทัศน์
4. งานบริการด้านเครือข่ายทางอินเตอร์เนต เริ่มจากการออกแบบจนถึงการติดตั้งระบบเพื่อใช้งาน ให้บริการตั้งแต่ระดับครัวเรือนจนถึง
องค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องมีการรักษาความปลอดภัยของระบบ
5 งานติดตั้งสถานีให้กับบริษัทโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทที่ทำธุรกิจนี้ หลายร้อยบริษัท

ภาคธุรกิจอื่นๆ
1. งานบริการด้านเชื้อเพลิงได้แก่ บริษัทสำรวจและผลิตน้ำมันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในการสำรวจขุดเจาะทั้ง กระบวนการขุดเจาะผลิตที่
โรงกลั่นหรือจ่ายน้ำมันที่คลังน้ำมันทั้งประเทศล้วนต้องพึ่งพาระบบคมนาคมที่คุณภาพสูงในการติดต่อสื่อสารและจ่ายน้ำมันโดย
อัตโนมัติ
2. งานด้านโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต
3. งานบริการธุรกิจการเงิน ซึ่งจำเป็นต้องมีการออกแบบวางและดูแลเครือข่ายระบบการสื่อสารและคอมพิวเตอร์ที่ปลอดภัยและเชื่อถือ
ได้เพื่อเชื่อมโยงศูนย์กลางธุรกิจสู่สาขาในภูมิภาคต่างๆ ธุรกิจเหล่านี้รวมถึง ธนาคาร บริษัทการเงิน หรือแม้กระทั่งธุรกิจต่างๆที่มี
สาขาย่อยอยู่ทั่วประเทศ
4. งานบริการระบบคมนาคมขนส่ง
4.1 งานด้านการออกแบบดูแลและพัฒนาการสื่อสารติดต่อระหว่างอุปกรณ์ภายในยานพาหนะ เช่น เครื่องบิน รถไฟฟ้าบนดิน / ใต้ดิน ควบคุมบังคับการ
4.2 งานตรวจจับการคมนาคมทางอากาศ / เรือ โดยใช้เรดาร์
4.3 งานควบคุมดูแลการใช้เส้นทางของรถที่ใช้ขนส่งสินค้าเพื่อป้องกันปัญหาการออกนอกเส้นทาง

ภาคสถาบันการศึกษาและวิจัย
1. งานด้านการสอนเพื่อผลิตวิศวกรโทรคมนาคมคุณภาพสูงเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2. งานวิจัยและพัฒนาระบบ เพื่อกำหนดทิศทางและคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
คุณภาพการให้บริการด้านโทรคมนาคมให้สูงขึ้นกว่าในปัจจุบัน
3. งานที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบโทรคมนาคมให้แก่ องค์กรของรัฐและเอกชน
4. เผยแพร่นำเสนองานวิจัยใหม่ๆโดยการสัมมนาหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ

งานอื่นๆที่สามารถนำความรู้พื้นฐานไปประยุกต์
วิศวกรโทรคมนาคมสามารถผันตัวเองก้าวไปสู่การพัฒนาโปรแกรมต่างๆได้ เช่น บริการเสริมพิเศษในมือถือ การเขียนโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ให้กับองค์กรที่ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ และองค์กรที่ผลิตตัวอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่

X