ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
(Bachelor of Engineering Program in Transportation and Logistics Engineering)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์)
Bachelor of Engineering (Transportation and Logistics Engineering)
วศ. บ. (วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์)
B.Eng. (Transportation and Logistics Engineering)

โครงสร้างหลักสูตร

191 หน่วยกิต
38 หน่วยกิต
136 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต

X