ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

 กองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มทส.
– ระเบียบกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
– คู่มือการบริหารการเงิน
– ประเภทอัตราค่าใช้จ่าย

 ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
– ระเบียบการจัดสรรทุนอุดหนุนโครงการวิจัย เพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
– เกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย เพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

– แนวปฏิบัติ
แจ้งแนวปฏิบัติการส่งรายงานงวดสุดท้ายและรายงานการใช้จ่ายเงินของนักศึกษาผู้รับทุนฯ
แจ้งแนวปฏิบัติทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษ

 ทุนวิทยานิพนธ์

– ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา
– ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา  2019-07-06
– แบบรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาขออนุมัติเบิกเงินงวด และรายงานงวดสุดท้าย  2019-07-06
– การคืนเงินทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
– แบบนำส่งเงินทุนวิทยานิพนธ์ คืนกองทุนฯ
– การขอยกเลิกการรับทุนวิทยานิพนธ์
– แบบขอยกเลิกการรับทุนวิทยานิพนธ์
– คำถามที่พบบ่อยทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

 ทุนนำเสนอผลงาน

– ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา
– ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา  2019-07-06
– แบบรายงานการไปนำเสนอผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  2019-07-06
– การคืนเงินเสนอผลงาน
– แบบนำส่งเงินทุนเสนอผลงาน คืนกองทุนฯ
– การขอยกเลิกการรับทุนเสนอผลงาน
– แบบขอยกเลิกการรับทุนเสนอผลงาน
– คำถามที่พบบ่อยทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา

 รายชื่อผู้รับทุนวิทยานิพนธ์และทุนเสนอผลงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559)

 รายชื่อผู้รับทุน เสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษาและอยู่ระหว่างดำเนินการ
รายชื่อผู้รับทุน วิทยานิพนธ์และอยู่ระหว่างดำเนินการ

X