ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาโท

โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 1

ผู้เข้าศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต โดยสาขาวิชาอาจกำหนดให้เรียนรายวิชาหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นด้วยก็ได้ โดยไม่นับหน่วยกิตแต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2

ผู้เข้าศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน   ไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต ประกอบด้วย

– รายวิชาแกนไม่น้อยกว่า  14 หน่วยกิต
– รายวิชาเอกไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต
– รายวิชาเลือกไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต
– รายวิชาสัมมนาไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต
– วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  16 หน่วยกิต

สามารถศึกษาโครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษาได้ที่ :  https://bit.ly/2YUyMA6

X