ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 167 หน่วยกิต
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า   38 หน่วยกิต
 – กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป  15 หน่วยกิต
 – กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  15 หน่วยกิต
 – กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก   8 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า112 หน่วยกิต
 – วิชาแกน  35 หน่วยกิต
 – วิชาแกนสาขา  20 หน่วยกิต
 – วิชาเฉพาะสาขา  57 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ  53 หน่วยกิต
 วิชาเลือกเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า          4 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาสหกิจศึกษา และโครงการวิจัยไม่น้อยกว่า      9 หน่วยกิต
 – เตรียมสหกิจศึกษา   1 หน่วยกิต
 – สหกิจศึกษา   8 หน่วยกิต
 หรือ
 – โครงการวิจัย   8 หน่วยกิต
(4) หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า   8 หน่วยกิต

สามารถศึกษาโครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษาได้ที่ : https://bit.ly/3bfLQ8g

ผลการเรียนรู้กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

PLO 1: นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์เกี่ยวกับธรรมชาติทั้งทางกายภาพและชีวภาพ รวมถึงสามารถบูรณาการความรู้หลายด้านทางชีววิทยาและศาสตร์อื่นได้
PLO 2: นักศึกษาสามารถประยุกต์ทักษะการค้นคว้าและใช้สารสนเทศในการเรียนรู้สิ่งใหม่และหาข้อมูล เพื่อแก้ปัญหาด้านต่างๆ ได้
PLO 3: นักศึกษาสามารถประยุกต์ทักษะพื้นฐานในห้องปฏิบัติการในการแก้ปัญหาบางอย่างได้
PLO 4: นักศึกษามีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ หรือปฏิบัติสิ่งใหม่ ซึ่งแสดงออกในการทำวิจัยหรือความพยายามแก้ปัญหาด้านต่างๆ ได้
PLO 5: นักศึกษามีทักษะการสื่อสารในภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้การได้
PLO 6: นักศึกษาสามารถระบุปัญหา ช่องว่างทางความรู้ และเสนอแนวทางการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อหาคำตอบรวมถึงมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ด้วยวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในรูปแบบของการพูดและเขียน
PLO 7: นักศึกษาสามารถใช้คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิเคราะห์ประมวลผล การแก้ปัญหาและนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
PLO 8: นักศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย และทำวิจัยโดยตระหนักถึงหลักจริยธรรม
PLO 9: นักศึกษาสามารถแสดงเหตุผลเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเหมาะสม สามารถแสดงความคิดเห็นรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับความแตกต่าง รวมถึงสามารถระบุความสำคัญของงานหรือกิจกรรมซึ่งได้แก่ ประโยชน์ที่จะตกแก่ส่วนรวมได้

X