วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางชีววิทยาที่สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการความรู้ทางชีววิทยาสาขาต่าง ๆ และเข้าใจความสัมพันธ์ของวิชาชีววิทยากับศาสตร์อื่นๆ
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตทางชีววิทยาที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม และสามารถประยุกต์สิ่งที่ตนเคยเรียนเพื่อการทำงานในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตชีววิทยาที่สามารถปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่จากการทำวิจัยได้
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตทางชีววิทยาที่มีพร้อมทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและทัศนคติสำหรับการทำงาน เพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

 1. มีความรู้เชิงลึกในด้านชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและสามารถบูรณาการกับวิทยาการต่าง ๆ ได้
 2. สามารถเรียนรู้และประยุกต์ความรู้ทางชีววิทยาสิ่งแวดล้อมในการวิจัยได้ด้วยตนเอง
 3. มีความคิดวิเคราะห์ปรับแปลง พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ทางชีววิทยาสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
 4. เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ และทัศนคติที่ดีที่จะพัฒนางานวิชาการเพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม
 5. มีการพัฒนาการทางภาษาและทักษะที่เหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

 1. มีความรู้อย่างลึกซึ้งในด้านชีววิทยาสิ่งแวดล้อมขั้นสูง และสามารถบูรณาการกับวิทยาการต่าง ๆ ได้
 2. สามารถริเริ่มทำการวิจัยทางชีววิทยาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยตนเอง
 3. มีความคิดวิเคราะห์ปรับแปลง พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ทางชีววิทยาสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
 4. เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ และทัศนคติที่ดีที่จะพัฒนางานวิชาการเพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม
 5. มีการพัฒนาการทางภาษาและทักษะที่เหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

 

X