วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางชีววิทยาที่สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการความรู้ทางชีววิทยาสาขาต่างๆ และเข้าใจความสัมพันธ์ของวิชาชีววิทยากับศาสตร์อื่นๆ
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตทางชีววิทยาที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม และสามารถประยุกต์สิ่งที่ตนเคยเรียนเพื่อการทำงานในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตชีววิทยาที่สามารถปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่จากการทำวิจัยได้
  4. เพื่อผลิตบัณฑิตทางชีววิทยาที่มีพร้อมทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและทัศนคติสำหรับการทำงาน เพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม
X