วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

ปณิธาน

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เป็นผู้นำทางวิชาการและงานวิจัย เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

วัสัยทัศน์

วิทยาศาสตร์ล้ำหน้า สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาสังคม

พันธกิจ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นสำนักวิชาที่เน้นการเรียน การสอน และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ ถ่ายทอดและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ เพื่อเป็นรากฐานทางวิชาการที่ยั่งยืนของชาติ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ และคุณธรรมนำปัญญา ให้บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรมโดยยึดหลักความเป็นอิสระทางวิชาการ และใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

X