สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี

หน่วยบริหารระบบคุณภาพ

หน่วยบริหารงานกลาง

หน่วยยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณ

หน่วยการเงินและบัญชี

หน่วยพัสดุ

หน่วยบริหารจัดการพื้นที่

หน่วยประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์

โครงการ Young Scientist Competition (YSC)

สำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม

หน่วยพัฒนาระบบนิเวศการเป็นผู้ประกอบการ

หน่วยพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม

สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

หน่วยประสานความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม

หน่วยประสานงานอุทยานวิทยาศาสตร์

หน่วยห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน

โครงการจัดตั้งและดำเนินการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ส่วนขยาย

สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี

หน่วยบริการวิชาการและนวัตกรรมเพื่อสังคม

หน่วยปรับแปลง พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

หน่วยบริการอบรมสัมมนา

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

หน่วยบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

หน่วยบริการด้านการอนุญาตให้ใช้สิทธิ และถ่ายทอดเทคโนโลยี

X