ประเภทงานที่ให้บริการ/แนวทางปฏิบัติ

ประเภทงานที่ให้บริการ/แนวทางปฏิบัติ

ประเภทงานที่ให้บริการ

 

  1.  
  2. แนวปฏิบัติในการดำเนินการด้านเอกสาร เพื่อใช้ขอการตรวจลงตราเข้าราชอาณาจักรไทย (วีซ่า) และการอำนวยความสะดวกแก่บุคคลต่างด้าว พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด 
  3. หนังสือขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกให้แก่ SUT Visitor ::: Download   .doc.pdf :::
  4. การเดินทางมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ภาษาอังกฤษ) Travel to Suranaree University of Technology ::: Download ::::

 

 

1. การจัดพิธีต้อนรับอาคันตุกะต่างประเทศในระดับมหาวิทยาลัย 

     แนวทางและวิธีการให้บริการ

     รอใส่ procedure

2. การจัดพิธีลงนาม/หารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับหน่วยงานต่างประเทศ

     แนวทางและวิธีการให้บริการ

     รอใส่ procedure

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
X