แบบฟอร์มขอใช้บริการ

แบบฟอร์มขอใช้บริการ

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาต่างชาติ  Form for SUT International Student

  1. Request for Visa Extension Letter  Click

 

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาไทย

  1. การออกหนังสือรับรองการตรวจลงตรา (ขอวีซ่า) นักศึกษา มทส. ที่จะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการระยะสั้น ได้แก่ การปฏิบัติงานวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านวัฒนธรรม การศึกษาดูงาน การนำเสนอผลงานและการเข้าร่วมประชุมสัมมนา เป็นต้น ประสงค์ให้ศูนย์กิจการนานาชาติออกหนังสือรับรองการตรวจลงตรา (ขอวีซ่า) ถึงสถานทูต กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มพร้อมกรอกข้อมูลการขอหนังสือประกอบการยื่นขอวีซ่าให้ครบแล้วยื่นเอกสารที่ศูนย์กิจการนานาชาติ เมื่อศูนย์ฯดำเนินการแล้วเสร็จจะไปประสานให้นักศึกษารับเอกสารเพื่อดำเนินการในการขอวีซ่าต่อไป เวอร์ชั่นภาษาไทย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (T)   เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ  Download form (E)

 

 

X